Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara Ondara

Perfil del contractant

1. Resolució d'inici d'expedient per contracte de servei de neteja

2. Clàusules administratives del contracte

3. Prescripcions tècniques del contracte

4. Resolució d'adjudicació del contracte